Vedtægter

§1. Navn og hjemsted.

Foreningen Aarhus Automobil Sport (AAS) er stiftet den 4. november 1957.

Foreningen er tilsluttet Dansk Automobil Sports Union (DASU) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§2. Formål.

Foreningens formål er i samarbejde med DASU at varetage medlemmernes automobil sportslige interesser:

at fremme automobil sporten og virke for større færdselssikkerhed og ansvarsbevidsthed i trafikken.

Dette gøres ved:

1) at afholde kurser og foredrag.

2) at arrangere automobil sportslige konkurrencer.

3) at arrangere selskabelige sammenkomster.

4) at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§3. Medlemmer.

Som medlem kan optages enhver, der ønsker at dyrke automobil sport eller nærer interesse for automobil sportens fremme i Danmark.

Indmeldelse skal ske skriftligt/elektronisk på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

Optagelsen af nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er ikke pligtig til at oplyse, grunden til en eventuel afvisning af en ansøger. Nægter bestyrelsen at optage en ansøger, er vedkommende berettiget til at forelægge sin ansøgning om optagelse på den førstkommende ordinære generalforsamling, som ved almindelig stemmeflerhed afgør, om ansøgeren kan optages.

Hvis en ansøger, der er slettet som medlem i en anden foreningen under DASU på grund af restance eller anden gæld, skulle blive optaget i AAS, vil vedkommende straks blive slettet, og kan ikke genoptages, for forholdet til den tidligere forening er bragt i orden. Det indbetalte kontingent tilbagebetales ikke.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Foreningens medlemskort giver gratis adgang til de arrangementer, hvor foreningen har aftale herom.

§4. Eksklusion.

Medlemmerne er forpligtede til ved hensynsfuld optræden i trafikken at hævde foreningens omdømme, og et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen, dersom vedkommende har pådraget sig en bøde til det offentlige for hensynsløs kørsel.

Bestyrelsen kan ligeledes ekskludere et medlem, der skønnes at modarbejde eller på anden måde skade foreningens formål og omdømme.

Eksklusion af et medlem er effektiv fra det tidspunkt, beslutningen er meddelt det pågældende medlem.

Et ekskluderet medlem har ret til at indanke eksklusionen til endelig afgørelse på den førstkommende, ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen behandler eksklusionssager som et særligt punkt umiddelbart efter generalforsamlingens punkt 2. Hvis 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for eksklusion, er den gyldig.

§5. Kontingent.

Årskontingentet for perioden 1. januar til 31. december fastsættes på den ordinære generalforsamling og gælder for den følgende periode. I kontingentet er inkluderet foreningens kontingent pr. medlem til DASU. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Ægtepar betaler 1½ års kontingent. Bestyrelsen kan efter kassererens indstilling bevillige nedsat kontingent, hvor særlige forhold måtte tale for det.

Kontingentet opkræves på forfaldsdagen den 1. december. Er kontingentet ikke indgået senest 1. februar, anses vedkommende medlem for slettet som medlem af foreningen.

Der skelnes ikke mellem passive og aktive medlemmer.

§6. Regnskab, Økonomi, Økonomisk ansvar.

Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Inden 15. oktober skal det af bestyrelsen afsluttende regnskab for det forløbne regnskabsår være tilstillet foreningens revisor, der skal tilbagelevere det reviderede regnskab med revisor påtegning inden 30. oktober.

Foreningen hæfter med hele sin formue for opfyldelsen af de foreningen påhvilende gældsforpligtelser.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

Foreningen tegnes af foreningens formand og/eller kasserer.

§7. Bestyrelsen.

Sammensætning:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7- 9 medlemmer: formanden samt yderligere 6-8 medlemmer. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med hensyn til næstformand, kasserer og sekretær. Formands – og kasserer posten må ikke varetages af samme person. Den valgte bestyrelse nedsætter de udvalg, den måtte finde nødvendigt. I hvert udvalg skal mindst 1 fra bestyrelsen have sæde. Den valgte bestyrelse vælger 2 medlemmer til DASUs repræsentantskab.

Valgperioder:

Valg til bestyrelsen sker på den ordinære generalforsamling. Formanden vælges særskilt for 1 år af gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år samt 2 bestyrelsessuppleanter for en periode af 1 år.

Valgbare til bestyrelsen:

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år.

Et medlem, der også er medlem af bestyrelse eller udvalg i en anden forening under DASU, kan ikke være medlem af AASs bestyrelse. Et medlem, der også er medlem af bestyrelse eller har lønnet ansættelse i en promotororganisation, der har kontrakt med DASU, kan ikke være medlem af AASs bestyrelse.

Æresmedlemmer:

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har i øvrigt samme rettigheder som andre medlemmer.

Bestyrelsesmøder:

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes mindst 1 gang hvert kvartal, i øvrigt så ofte formanden finder det fornødent, – eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Mødet er beslutningsdygtigt når 4 medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand, og indkaldelse til alle bestyrelsesmedlemmer har fundet sted med 8 dages varsel. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, – i hans fravær næstformandens. Sekretæren fører protokol over møderne. Alle foreningens medlemmer har adgang til at gennemse denne protokol hos sekretæren.

God forretningsskik:

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ledelse, og skal i enhver henseende handle som god forretningsskik tilsiger. Ved etablering af forretningsforbindelse af væsentlig eller ikke nærmere afgrænset omfang skal bestyrelsen udtrykkeligt sikre sig bevis for, at medkontrahenten er orienteret om foreningens vedtægter.

§8. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender og er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, undtagen ved opløsning af foreningen.

Enhver generalforsamling skal indkaldes med dagsorden med mindst 4 ugers varsel ‑ ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt/elektronisk til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen. Alle indkomne forslag og det reviderede regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen. 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Hvert medlem har ved afstemningen 1 stemme. Et medlem. kan afgive stemme for et andet medlem ved dettes skriftlige fuldmagt, som skal godkendes af dirigenten. Intet medlem kan benytte mere end 1 fuldmagt.

Et ekskluderet medlem har ret til at være til stede under det punkt på generalforsamlingen, hvor eksklusionen behandles. Under dette har vedkommende taleret, men ikke stemmeret.

§9. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af revisorer.
  10. Eventuelt.

§10. Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Valg og forslag, der ikke angår vedtægtsændringer og foreningens opløsning, afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til ændring af foreningens vedtægter kræver en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Forslag til foreningens opløsning kræver en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, hvilke 2/3 skal udgøre mindst 1/3 af foreningens medlemmer. Er der afgivet 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, men de 2/3 udgør ikke 1/3 af foreningens medlemstal, skal bestyrelsen inden 10 dage efter den ordinære generalforsamlings afholdelse, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned efter den ordinære generalforsamling. Her kan forslaget om foreningens opløsning vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antal fremmødte stemmer.

Alle afstemninger skal være skriftlige, dersom 1 medlem ønsker det. Ikke tilstedeværende medlemmer kan kun vælges, dersom der hos dirigenten foreligger en skriftlig erklæring fra vedkommende, der viser villigheden til at modtage valg.

Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens forløb. Protokollen underskrives af dirigenten.

§11. Ekstraordinær generalforsamling.

Der skal foretages separat indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling efter samme regler som for ordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder dette nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne begærer dette skriftligt til bestyrelsen. Kun medlemmer, der har været medlem af foreningen mindst 1 år, kan deltage i anmodningen.

På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles spørgsmål, der er angivet i dagsordenen. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest sammen med den fremsatte begæring.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§12. Foreningens opløsning.

Såfremt en generalforsamling beslutter, at foreningen skal opløses, skal foreningens formue tilfalde en eller flere institutioner med et almennyttigt: formål, fortrinsvis inden for automobil sport eller færdselssikkerhed, efter den afsluttende generalforsamlings afgørelse. Foreningens arkiv skal tilbydes DASU eller en anden interesseret organisation.

Ovenstående vedtægter er senest revideret ved den ordinære generalforsamling den 23. november 2022.

<a href='http://bilsport.dk/klubben/kalender-2/'>Kalenderen</a>