Gamle vedtægter

Disse vedtægter er ikke længere gyldige, men er bibeholdt på hjemmesiden for at gøre det muligt at sammenligne dem med de vedtægter, der blev godkendt den 17. november 2016.

§ 1. Klubbens Navn og hjemsted.

Klubbens navn er AARHUS AUTOMOBIL SPORT.

Hjemsted og værneting er Århus.

§ 2. Formål.

Klubbens formål er i samarbejde med DASU at varetage medlemmernes automobil sportslige interesser:

at fremme automobil sporten og virke for større færdselssikkerhed og ansvarsbevidsthed i trafikken.

Dette gøres ved:

1) at afholde kurser og foredrag.

2) at arrangere automobil sportslige konkurrencer og

3) at arrangere selskabelige sammenkomster.

§ 3. Medlemmer.

stk. a.

Som medlem kan optages enhver dansk eller udenlandsk statsborger, der ønsker at dyrke automobil sport eller nærer interesse for automobil sportens fremme i Danmark.

stk. b.

Optagelsen af nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er ikke pligtig til at oplyse, grunden til en eventuel afvisning af en ansøger. Nægter bestyrelsen at optage en ansøger, er vedkommende berettiget til at forelægge sin ansøgning om optagelse på den førstkommende ordinære generalforsamling, som ved almindelig stemmeflerhed afgør, om ansøgeren kan optages.

stk. c.

Hvis en ansøger, der er slettet som medlem i en anden motorsportsklub på grund af restance eller anden gæld, skulle blive optaget i klubben, vil vedkommende straks blive slettet, og kan ikke genoptages, for forholdet til den tidligere klub er bragt i orden. Det indbetalte kontingent tilbagebetales ikke.

§ 4. Eksklusion.

stk. a.

Medlemmerne er forpligtede til ved hensynsfuld optræden i trafikken at hævde klubbens omdømme, og et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes af klubben, dersom vedkommende har pådraget sig en bøde til det offentlige for hensynsløs kørsel.

stk. b.

Bestyrelsen kan ligeledes ekskludere et medlem, der skønnes at modarbejde eller på anden måde skade klubbens formål og omdømme.

stk. c.

Eksklusion af et medlem er effektiv fra det tidspunkt, beslutningen er meddelt det pågældende medlem.

stk. d.

Et ekskluderet medlem har ret til at indanke eksklusionen til endelig afgørelse på den førstkommende, ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen behandler eksklusionssager som et særligt punkt umiddelbart efter generalforsamlingens punkt 2. Hvis 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for eksklusion, er den gyldig.

§ 5. Kontingent.

stk. a

Årskontingentet for perioden 1. januar til 31. december fastsættes på den ordinære generalforsamling og gælder for den følgende periode. I kontingentet er inkluderet klubbens kontingent pr. medlem til DASU.

stk. b.

Ægtepar betaler 1½ års kontingent. Bestyrelsen kan efter kassererens indstilling bevillige nedsat kontingent, hvor særlige forhold måtte tale for det.

stk. c.

Kontingentet opkræves på forfaldsdagen den 1. december. Er kontingentet ikke indgået senest 1. februar, anses vedkommende medlem for slettet som medlem af klubben.

stk. d.

Der skelnes ikke mellem passive og aktive medlemmer.

§ 6. Regnskab, Økonomi, Økonomisk ansvar.

stk. a.

Klubbens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Inden 15. oktober skal det af bestyrelsen afsluttende regnskab for det forløbne regnskabsår være tilstillet klubbens revisor, der skal tilbagelevere det reviderede regnskab med revisor påtegning inden 30. oktober.

stk. b.

Klubben hæfter med hele sin formue for opfyldelsen af de klubben påhvilende gældsforpligtelser.

De enkelte medlemmer kan ikke gøres personligt ansvarlige for nogen klubben påhvilende gældsforpligtelse.

stk. c.

Klubben tegnes af klubbens formand og/eller kasserer.

§ 7. Bestyrelsen.

stk. a. Sammensætning.

Klubben ledes af en bestyrelse på7- 9 medlemmer: formanden samt yderligere 6-8 medlemmer. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med hensyn til næstformand, kasserer, sekretær og materielforvalter. Formands – og kasserer posten må ikke varetages af samme person. Den valgte bestyrelse nedsætter de udvalg, den måtte finde nødvendigt. I hvert udvalg skal mindst 1 fra bestyrelsen have sæde. Den valgte bestyrelse vælger 2 medlemmer til DASUs repræsentantskab. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende jævnfør paragraf 7e.

stk. b. Valgperioder.

Valg til bestyrelsen sker på den ordinære generalforsamling. Formanden vælges særskilt for 1 år af gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år samt 2 bestyrelsessuppleanter for en periode af 1 år.

stk. c.

Et medlem, der også er medlem af bestyrelse eller udvalg i en anden klub under DASU, kan ikke være medlem i bestyrelsen.

stk. d.

Bestyrelsen kan udnævne protektor og æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har i øvrigt samme rettigheder som andre medlemmer.

stk. e.

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes mindst 1 gang hvert kvartal, i øvrigt så ofte formanden finder det fornødent, – eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Mødet er beslutningsdygtigt når 5 medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand, og indkaldelse til alle bestyrelsesmedlemmer har fundet sted med 8 dages varsel. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, – i hans fravær næstformandens. Sekretæren fører protokol over møderne. Alle klubbens medlemmer har adgang til at gennemse denne protokol hos sekretæren.

stk. f.

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens ledelse, og skal i enhver henseende handle som god forretningsskik tilsiger. Ved etablering af forretningsforbindelse af væsentlig eller ikke nærmere afgrænset omfang skal bestyrelsen udtrykkeligt sikre sig bevis for, at medkontrahenten er orienteret om klubbens love, herunder navnlig bestemmelserne i § 6 stk. b.

§ 8. Generalforsamlingen.

stk. a.

Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 10 dages varsel ‑ poststemplets dato ved bekendtgørelse i klubbens medlemsblad/hjemmeside eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem, hvis adresse på behørig måde er meddelt bestyrelsen.

stk. b.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned.

Stk. c.

Generalforsamlingens dagsorden er:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år fremlægges til godkendelse.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af revisorer.

10. Eventuelt.

stk. d.

Hvert medlem. har ved afstemningen 1 stemme. Et medlem. kan afgive stemme for et andet medlem ved dettes skriftlige fuldmagt, som skal godkendes af dirigenten. Intet medlem kan benytte mere end 1 fuldmagt. Alle afstemninger skal være skriftlige, dersom blot 1 medlem ønsker det. Ikke tilstedeværende medlemmer kan kun vælges, dersom der hos dirigenten foreligger en skriftlig erklæring fra vedkommende, der viser villigheden til at modtage valg.

Et ekskluderetmedlem har ret til at være til stede under det punkt på generalforsamlingen, hvor eksklusionen behandles. Under dette har vedkommende taleret, men ikke stemmeret.

stk. e.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle klubbens anliggender og er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, undtagen ved opløsning af klubben. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til formanden den sidste mandag før generalforsamlingen. Valg og forslag, der ikke angår lovændringer og klubbens opløsning, afgøres ved simpel stemmeflerhed.

stk. f.

Forslag til ændring af klubbens love kræver en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, – dette gælder dog ikke § 8 stk. g.

stk. g.

Forslag til klubbens opløsning kræver en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, hvilke 2/3 skal udgøre mindst 1/3 af klubbens medlemmer. Er der afgivet 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, men de 2/3 udgør ikke 1/3 af klubbens medlemstal, skal bestyrelsen inden 10 dage efter den ordinære generalforsamlings afholdelse ‑ poststemplets dato ‑ indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned efter den ordinære generalforsamling. Her kan forslaget om klubbens opløsning vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antal fremmødte stemmer.

stk. h.

Ændringsforslag til klubbens love, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til formanden senest 20. oktober. Alle lovforslag til behandling på generalforsamlingen skal være anført i dagsordenen. Dagsordenen skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til general forsamlingen. Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens forløb. Protokollen underskrives af dirigenten.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.

stk. a.

Der skal foretages separat indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling efter samme regler som for ordinær generalforsamling.

stk. b.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder dette nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne begærer dette skriftligt til bestyrelsen. Kun medlemmer, der har været medlem af klubben mindst 1 år, kan deltage i anmodningen.

Stk. c.

På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles spørgsmål, der er angivet i dagsordenen. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest sammen med den fremsatte begæring.

§ 10. Klubbens opløsning.

Såfremt en generalforsamling beslutter, at klubben skal opløses, skal klubbens formue tilfalde en eller flere institutioner med et almennyttigt: formål, fortrinsvis inden for automobil sport eller færdselssikkerhed, efter den afsluttende generalforsamlings afgørelse. Klubbens arkiv skal tilbydes DASU eller en anden interesseret organisation.

Klubbens medlemskort giver gratis adgang til motorløb arrangeret af klubben.

Ovenstående love er senest revideret ved den ordinære generalforsamling den 24. november 2011.

<a href='http://bilsport.dk/klubben/kalender-2/'>Kalenderen</a>